Cinderella – 2005: ‘Let’s Do It’

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=5GsAYyAEpxM{/youtube}